نیاز به همگرایی و فعالیت های گروهی به گسترش تمرکز فعالیت های اقتصادی در قالب های گوناگون منجر شده است.

فعالیت در حوزه های اقتصادی کلان، به خصوص در ابعاد استانی، ملی و بین المللی نیازمند ایجاد سازمان های گسترده با ابعاد فعالیتی گوناگون در زمینه های متعدد است.

ساختار سازمانی، چارچوبی است که به وسیله آن فعالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند و بطور کلی هر سازمان دارای ساختار خاصی است و مهم آنست که این ساختار به گونه ای باشد تا، نه تنها عوامل انجام کار با یکدیگر هماهنگ بلکه قابل کنترل نیز می باشد.

از اینرو این شرکت تلاش نموده، به منظور اعمال کنترل و مدیریت بهینه بر واحدها و شرکت های تخصصی زیر مجموعه خود بعنوان یک شرکت مادر تخصصی، از مزایای مترتب با شرکت های هلدینگ، مانند استفاده از منافع مشترک شرکت ها: به اشتراک گذاشتن توانمندی ها، صرفه جویی در منابع، کاهش ریسک، انعطاف پذیری و واکنش سریع و منطقی در برابر تغییرات محیطی و….. به نحو مناسبی بهره مند شود.

با توجه به این رویکرد، مدیران شرکت با بکارگیری واحدهای تخصصی و نیز تأسیس شرکت های تخصصی در زمینه های فنی و مهندسی و مطالعات بازار، بازاریابی و مهندسی فروش زمینه کاهش ریسک در نتیجه هم افزایی میان شرکت های زیر مجموعه را ایجاد کرده اند.

تعریف معاونت های فنی و مهندسی، مالی، اداری و بازرگانی، بازاریابی و فروش بعنوان حلقه های اولیه تشکیل کارگروه مدیریتی کلان شرکت مادر تخصصی جهت تعریف استراتژی ها، سیاست گذاری های واحدهای تخصصی و شرکت های زیرمجموعه از دیگر اقدامات صورت گرفته اولیه در تعریف ساختار کلان شرکت می باشد.

همچنین با تعریف کمیته ها و کارگروه های تخصصی متشکل از متخصصان و مشاوران رعایت اهداف کلان شرکت همچون رعایت تمامی استانداردهای بین المللی و آخرین ضوابط و مقررات داخلی مانند آئین نامه های ملی ساختمان، میزان سرمایه گذاری کیفیت طراحی، مقاوم سازی، استحکام و کیفیت مصالح، شیوه های تأمین مالی، سرعت و کیفیت اجرا، برنامه ریزی مالی، مدیریت هزینه ها، بهره برداری، بازاریابی و فروش ، تبلیغات و روابط عمومی در دستورکار آن کمیته ها و کارگروه های تخصصی قرار گرفته است.