3

             مهارت های نوین کسب و کار
(۱۳۹۳/۱۰/۲۶)

2

        مهارت های ارتباطی
(۱۳۹۳/۱۱/۲۴)

1

        مهارت های ملاقات با مشتری
(۱۳۹۳/۱۲/۱۵)

2

        مهارت های مشتری نوازی
(۱۳۹۴/۲/۲۵)

1

        یک گام بلند
(۱۳۹۳/۸/۲۲)