آغاز مرحله نخست تحویل واحدهای بزرگ بازار اطلس

مرحله نخست تحویل واحدهای تجاری پروژه بزرگ بازار اطلس به خریداران آغاز شد.

ادامه مطلب